NFFKU

Napenergia Plusz Program

Üdvözöljük az NFFKÜ Zrt. elektronikus pályázati rendszerében.

ITM

Pályázóknak
Magánszemélyek

Pályázói belépés

A jogosultság ellenőrzéshez KAÜ belépés szükséges.

Kivitelezőknek
Vállalkozások, vállalkozók

Kivitelezői belépés

A jogosultság ellenőrzéséhez KAÜ belépés szükséges.

Pályázati közlemények, tájékoztatások

Tisztelt Partnereink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Napenergia Plusz Program ügyfélszolgálatát 2024.05.21 naptól 8-16 óráig az alábbi hívószámon érhetik el :

+36 1 755 5938

Egyidejűleg előző telefonszámunk megszűnik. Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel:

NFFKÜ Zrt.

Felhívjuk a Pályázók szíves figyelmét, hogy a Napenergia Plusz Program keretében kizárólag azokat a vállalkozási szerződéseket fogadja el a Támogató, amelyek a Pályázati Felhívás mellékleteként közzétett, kötelezően alkalmazandó vállalkozási szerződéssablon szerint kerültek megkötésre. A vállalkozási szerződés tartalmi rendelkezéseitől eltérő vagy azokat kiegészítő külön megállapodásokat, mellékleteket az elszámolások, illetve a teljesítés ellenőrzése során Támogató nem tudja figyelembe venni, ezeket a Pályázó csak saját felelősségére fogadhatja el vagy írhatja alá.

Tisztelt Kedvezményezettek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2024. március 12-én a honlapon megjelent előlegigénylés benyújtásához kapcsolódó kitöltési útmutató két ponton módosításra került.

A módosítás az útmutató alábbi pontjait érinti:

2. Előleg igénybevételére vonatkozó eljárásrend 4. bekezdése:

A kifizetési ütemezés „A” verziója (a továbbiakban: „A” verzió) esetében a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 34%-ának megfelelő vállalkozói előleget a Kedvezményezett az önerő terhére fizeti. Ebben az esetben támogatói okiratban nevesített kivitelező által a hatályos számviteli és Áfa törvényeknek megfelelő, valamint a költségvetéssel azonos tartalmú, a Kedvezményezett nevére és a beruházás címére kiállított előlegszámlát, valamint a számla kiegyenlítését igazoló dokumentumot (Kedvezményezett bankszámlakivonata, pénztárbizonylat, ennek hiányában készpénzátvételi elismervény, vagy Kivitelező bankszámlakivonata, vagy kivitelező könyvelt tranzakciójáról szóló dokumentum) az időközi elszámolás alkalmával szükséges benyújtani. Az erre vonatkozó iránymutatást az időközi jelentésekhez készült kitöltési útmutató tartalmazza.

4. Az előlegigénylés benyújtása

A befizetést a kedvezményezettnek igazolnia szükséges az alábbi módok egyikén: 

 • Kedvezményezett banki kivonatának azon oldala, amely tartalmazza a díjbekérő összegének utalását (kedvezményezett kitakarja a többi tételt, de a bankkivonat dátuma, sorszáma, bankszámlaszámnak szükséges látszania a benyújtott dokumentumon);

  vagy
   
 • Készpénzes fizetés esetén pénztárbizonylat, ennek hiányában készpénz átvételi elismervény benyújtása szükséges;

  vagy
   
 • Kivitelező bankszámlakivonatának azon oldala (kivitelező kitakarja a többi tételt, de a bankkivonat dátuma, sorszáma, bankszámlaszámnak szükséges látszania a benyújtott dokumentumon), vagy a könyvelt tranzakcióról szóló dokumentum, amely tartalmazza a díjbekérő összegének a kivitelező bankszámláján történt jóváírását, továbbá tartalmazza az díjbekérő számát).

 

4.1 Díjbekérőre vonatkozó elvárások  

 •  díjbekérőre vonatkozó formai követelmények:
  • Sorszám olvasható.
  • Számla kiállítása részben szereplő dátum nem lehet korábbi, mint a támogatói okirat hatályba lépésének napja.
  • A Kedvezményezett egyedi azonosítóját (NPP-2024-XXXXXX) a díjbekérőn minden esetben kötelező feltüntetni a tétel megnevezésénél vagy megjegyzés rovatban.

Kérjük a módosítások szíves figyelembevételét!

Üdvözlettel: NFFKÜ Zrt.

Tisztelt Pályázók!

A Napenergia Plusz Programban főszabály szerint nem adható támogatás olyan ingatlanban tervezett beruházásra, amelyben – a jelen közleményben részletezett Európai Uniós értelmezésnek megfelelő – vállalkozás működik. A támogató NFFKÜ méltányosságból lehetővé teszi az ilyen okból elutasított támogatási kérelmek újbóli elbírálását. Az érintett pályázók ezt kifogás keretében kezdeményezhetik a kapcsolódó nyilatkozatminta kitöltésével, benyújtásával.

A Napenergia Plusz Programban biztosított vissza nem térítendő támogatás célja, hogy a saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkező magánszemélyek számára teremtsen lehetőséget lakóépületeik megújuló energiaforrással való ellátására, zöldenergia saját célú termelésére és tárolására.

A Napenergia Plusz Program pályázati felhívás (a továbbiakban: pályázati felhívás) 4. pontja értelmében nem nyújtható támogatás a Pályázó részére, ha a beruházással érintett lakóingatlan vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe. A pályázati felhívás értelmezése1 megegyezik az Európai Unió Bírósága gyakorlatában használt meghatározással, amely szerint vállalkozás minden gazdasági tevékenységet folytató jogalany, függetlenül attól, hogy milyen a jogi formája és milyen módon kap finanszírozást. Gazdasági tevékenység minden olyan tevékenység, amely áruk és szolgáltatások felkínálását jelenti a piacon.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény szerint a jogalanyt tevékenységének jellege alapján sorolják be vállalkozásként.

A Bizottság közleménye2 alapján:

 1. a jogalanynak nem a nemzeti jog szerinti jogállása a meghatározó. Figyelembe veendő szempont, hogy végez-e gazdasági tevékenységet;
 2. Nincs jelentősége annak, hogy egy adott jogalany nyereségszerzés céljával jött-e létre;
 3. A jogalany vállalkozásnak minősítése minden esetben az adott tevékenység függvénye. Az a jogalany, amely egyszerre végez gazdasági és nem gazdasági tevékenységet, csak az előbbi tevékenység tekintetében minősül vállalkozásnak.

Az állami támogatási szabályok alkalmazási körén kívül eshet a támogatás, ha az adott lakóingatlan gazdasági tevékenységre való használata kizárólag járulékos jellegű marad, vagyis olyan tevékenység végzésére hasznosul, amely közvetlenül kapcsolódik és szükséges az infrastruktúra üzemeltetéséhez, vagy szervesen kapcsolódik annak fő, nem gazdasági használatához3.

Egy ingatlan vegyes használatának megítélése során a Támogató ellenkező bizonyítás hiányában csak a kérelem tartalma alapján dönthet. Ha a benyújtott lakcímkártyán és az adóigazoláson az adószámhoz feltüntetett cím azonos, azt állapítja meg, hogy a Pályázó státuszából adódóan (pl. adószámmal rendelkező magánszemély) az ingatlanon gazdasági tevékenységet folytat, ezért a pályázati felhívásban rögzítettek szerint nem részesülhet támogatásban, a támogatási kérelmet elutasítja.

A Támogató a fent jelzett kizáró okokra hivatkozással elutasított kérelem esetében, méltányosságból kifogás keretében is lehetőséget biztosít a Pályázóknak arra, hogy hitelt érdemlően igazolják, a lakóingatlanra kért támogatást kizárólag nem gazdasági célra kívánják igénybe venni.

Hitelt érdemlő igazolásként a Támogató elfogadja, ha a Pályázó nyilatkozik arról, hogy a pályázatban érintett ingatlannal kapcsolatosan teljes körűen megfelel a következő állítások mindegyikének, egyúttal vállalja, hogy az alábbiakat a projekt megvalósítása során és annak fenntartási időszaka alatt is maradéktalanul biztosítja:

 • adószámmal rendelkező magánszemély, ha a tételes adózást választotta, az ingatlannal kapcsolatosan semmilyen költséget nem számol el;
 • az ingatlanhoz regisztrált adószám esetén Pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy az ingatlan sem székhelyül, sem telephelyül, sem fióktelepül nem szolgál sem jogi, sem természetes személynek semmilyen gazdasági tevékenységhez, illetve arról is, hogy a beruházással érintett ingatlanba bejelentett gazdasági tevékenység ténylegesen hol történik, azt milyen jogi formában látják el, és hogy pontosan milyen gazdasági tevékenységet takar (legalább négyjegyű TEÁOR kóddal);
 • a Pályázó tudomásul veszi, hogy ha az ingatlanban mégis gazdasági tevékenység folyna, akkor a támogatás tiltott állami támogatásnak minősül, annak jogkövetkezményeit viseli, a támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét ügyleti és (késedelem esetén) késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni;
 • a Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Támogató helyszíni ellenőrzés keretében bármikor ellenőrizze, hogy a beruházással érintett ingatlan megfelel a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek, továbbá, hogy a nyilatkozatban foglaltak változatlanul megfelelnek a valóságnak;
 • a Pályázó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Támogatót a nyilatkozatban rögzített helyzettel kapcsolatban beálló, bármiféle változásról.

A Támogató fenntartja magának a jogot arra, hogy a beruházással érintett ingatlantól eltérő helyen történő gazdasági tevékenységre vonatkozó nyilatkozati adatok kapcsán további alátámasztást kérjen be, szükség esetén a feljebb hivatkozott rendelkezésekre figyelemmel, mérlegelési jogkörében eljárva, a pályázatot vagy kifogást elutasítsa.

A Támogató a még elbírálás alatt álló pályázatok esetében hiánypótlás útján is felszólíthatja a Pályázót a nyilatkozat megtételére. A Támogató a kifogás vagy hiánypótlás keretében benyújtható nyilatkozathoz egységes nyilatkozatmintát készít és tesz közzé honlapján.

A közleménnyel kapcsolatos gyakorlati tennivalókról összeállított segédlet elérhető a Segédletek menüpontban.


1: ld. a pályázati felhívás 3. oldalán található lábléces hivatkozásban
2: A Bizottság Közleményének 2.1 pont 7-10. alpontja szerint https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52016XC0719(05)
3: A Bizottság Közleményének 207. pontja szerint

Tisztelt Érintettek!

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a támogatói okirat hatályba lépését követően olyan igény – pl. kifizetési ütemezés módosításának igénye – merül fel, amely a vállalkozási szerződés és a támogatói okirat módosítását vonja maga után, az erre irányuló kérelem a pályázati felületen nyújtható be.

A Kedvezményezettnek a támogatói okirat hatályba lépésével egyidejűleg megjelenik a támogatott beruházás műveleti gombjai között a „TO módosítási igény” feliratú gomb. Ennek megnyomásával a Kedvezményezettnek lehetősége nyílik elindítani a támogatói okirat módosítását, amelyhez szövegesen kell bemutatnia a módosítási igényét.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a támogatói okirat módosítására irányuló kérelem benyújtásra kerül, annak elbírálásáig egyéb folyamat – újabb módosítási igény vagy kifizetési kérelem – indítása nem lehetséges.

A Támogató a beérkezett módosítási igényeket a beérkezés sorrendjében megvizsgálja, és amennyiben a kérelem elbíráláshoz további információ(k)ra, dokumentum(ok)ra van szüksége, azokat bekérheti a Kedvezményezettől.

Üdvözlettel: NFFKÜ Zrt.

Tájékoztatjuk az Érdeklődőket, hogy a Napenergia Plusz Program keretében a kivitelezői regisztráció megkezdése 2023. december 4. napjától lehetséges a „Kivitelezői belépés” gomb lenyomását és az ügyfélkapus azonosítást követően.

Tájékoztatjuk a Pályázókat, hogy 2024. január 15. napjától a pályázati oldalon, a „Pályázói belépés” gomb lenyomásával és az ügyfélkapus azonosítást követően kezdhetik meg az előregisztrációs kérelem kitöltését. Az előregisztráció során a Pályázó személyét érintő adatok, valamint a beruházással érintett ingatlan adatainak megadása, továbbá az alátámasztó dokumentumok feltöltése szükséges.

Figyelem! Az előregisztrációs kérelem benyújtása nem azonos a támogatási kérelem benyújtásával. Támogatási kérelem benyújtása a sikeres előregisztrációt követően, a Kivitelezővel történő vállalkozási szerződés megkötését, valamint a háztartási méretű kiserőmű (a továbbiakban: HMKE) létesítésére irányuló csatlakozási kérelem szolgáltatóhoz történt benyújtását követően lehetséges!

Az ügyfélszolgálatnál kezdeményezhető a pályázó és kivitelező összerendelésének módosítása

Ha a Napenergia Plusz Programra jelentkezett pályázó a korábban kiválasztott kivitelező helyett másik mellett döntene, ezt akkor is megteheti, ha a vállalkozó az önként átadott pályázati adatokkal már elkezdte rögzíteni a költségvetést. Ennek érdekében az ügyfélszolgálat e-mail-címére küldött megkeresésben kérhető a vállalkozás leválasztása a pályázatról.

A folyamat lépései:

 1. A pályázó e-mail-üzenetet küld a pályázati portálon megadott címéről az NFFKÜ Zrt. [email protected] címére, amelyben jelzi igényét a pályázat jelenlegi kivitelezőtől történő leválasztásáról.
  Az e-mailben megadandó adatok:
  1. pályázati azonosító
  2. pályázó vagy meghatalmazottjának egyedi azonosítója (a pályázónak vagy meghatalmazottjának be kell lépnie a pályázati felületre, majd az alábbi linken le kell kérnie a betűk és számok kombinációjából álló egyedi azonosítóját: https://napenergiaplusz.nffku.hu/ukk)
  3. pályázó neve, születési helye, születési dátuma, anyja neve
  4. vállalkozó neve (ha ismert)
 2. Az ügyfélszolgálat a pályázati felületen megteszi a szükséges lépéseket, majd
 3. e-mail-üzenetben értesíti a leválasztás megtörténtéről a pályázót.

Ezt követően a pályázó az általa választott legfeljebb három kivitelezőnek kapcsolatfelvételi űrlapot küldhet a pályázati felületen.

Tájékoztatjuk a Napenergia Plusz Programban résztvevő, előminősítést megszerző pályázókat és a regisztrált kivitelezőket, hogy a termékregisztrációs kérelmek feldolgozása folyamatos, a 2024. február 5-ig beérkezett kérelmek elbírálása beérkezési sorrendben február 9-éig megtörténik. A kérelmek feldolgozásának időpontja nem befolyásolja a támogatás odaítélését.

Tisztelt Pályázó!

Ezúton értesítjük, hogy a pályázati felület 2024. január 15-én 10 órakor megnyílt.

Kitöltési útmutató pályázói előregisztrációhoz az alábbi linken, valamint a segédletek között elérhető.

Felhívjuk figyelmét, hogy az előregisztrációs kérelem benyújtása nem jelenti a támogatás automatikus megítélését, annak sorrendiségét nem befolyásolja. A támogatás megítélése a sikeres előregisztrációt követően, a vállalkozási szerződés birtokában benyújtott támogatási kérelem alapján történik.

NFFKÜ Zrt.

Tájékoztatjuk az Érdeklődőket, hogy a Napenergia Plusz Programmal kapcsolatos hiteles információkat jelen pályázati oldalunkon jelenítjük meg, illetve tájékoztatást a +36 70 903 8735 hívószámú telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül, valamint a [email protected] e-mail címen nyújtunk.
A pályázattal összefüggő minden egyéb információért, amely a különböző médiaplatformokon, vagy az online- és nyomtatott sajtóban jelenik meg, a Támogató nem vállal felelősséget.

Üdvözlettel:
NFFKÜ Zrt.

Tisztelt Érdeklődők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2024. január 4-én közzétételre került a Napenergia Plusz Program 1. számú módosítása. A módosítás az alábbi pontokra vonatkozik:

 • részletezésre kerültek a pályázókat érintő összeférhetetlenségi előírások;
 • támogathatósági feltételként nevesítésre került a bruttó elszámolásba kerülés;
 • amennyiben a beruházással érintett ingatlan legfeljebb 6 lakásos társasházi ingatlan, kötelezően csatolandó mellékletként nevesítésre került a beruházást támogató társasházi közgyűlési határozat;
 • közzétételre került az osztatlan közös tulajdonban tulajdonjoggal rendelkezők hozzájáruló nyilatkozata;
 • terminológiai pontosítás miatt a csatlakozási kérelem helyett igénybejelentés szerepel a dokumentumokban, illetve meghatározásra került az igénybejelentés legkorábbi elfogadható időpontja, ami 2023. szeptember 8. napja;
 • támogatható tevékenységként és elszámolható költségként nevesítésre került a mérőhely szabványosítása és a fázisbővítés (3*20 A-ig), amelyek együttesen maximum 600 000 Ft-ig számolhatók el;
 • az előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége a beruházás teljes költségének 15%-ában került maximalizálásra;
 • az időközi kifizetéshez kötelezően csatolandó alátámasztó dokumentumként nevesítésre került a készre jelentés DSO felé történt jelentésének igazolása;
 • nem támogatható tevékenységként nevesítésre került a szigetüzemű HMKE létesítése;
 • a tároló kapacitásával kapcsolatos előírás pontosításra került;
 • kifejtésre került az előleg nélküli folyósítás folyamata és dokumentumai;
 • törlésre került az alvállalkozók regisztrációs kötelezettsége;
 • pontosításra kerültek a beruházásra vonatkozó garanciális időszakok;
 • rögzítésre kerültek a bankgarancia minimum tartalmi elemei;
 • pontosításra kerültek a vállalkozási szerződés felmondási feltételei (egyoldalú felmondás esetén Támogató jóváhagyása szükséges);
 • kiegészítésre került a támogatás visszakövetelésének lehetséges módja jogosulatlan felhasználás esetén;
 • egyéb formai és terminológiai pontosítások.

A módosított dokumentumok elérhetők a Letölthető dokumentumok menüpontban. Kérjük az Érdeklődőket a Felhívás és a kapcsolódó dokumentumok figyelmes elolvasására.

Üdvözlettel:
NFFKÜ Zrt.

Tisztelt Pályázók!

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Program keretében csak olyan költség számolható el, amely az előregisztrációs kérelem jóváhagyása után keletkezett és a Pályázati felhívás alapján elszámolható költségnek tekinthető. A Támogató vizsgálja, hogy a pályázó és a generálkivitelező között létrejövő vállalkozási szerződés aláírásának dátuma nem korábbi, mint az előregisztrációs kérelem jóváhagyása. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a keletkezett költségek nem számolhatók el.

Üdvözlettel:
NFFKÜ Zrt.

Elérhetőségeink

Ügyfélszolgálati elérhetőségeink:

Telefonon a +36 1  755 5938 számon ügyfélszolgálati időben.

Ügyfélszolgálati idő: hétfő – péntek: 8:00 – 16:00

Írásban a [email protected] e-mail-címen.